Kakšna je razlika med preferenčnimi delnicami, ki ne sodelujejo in ne sodelujejo?


Odgovor 1:

Pomeni prednostne delnice DelnicePreference so tiste, ki uživajo naslednja dva prednostna prava: 1. Dividenda s fiksno obrestno mero ali fiksnim zneskom za te delnice pred dividendami na lastniške delnice.2. Vrnitev prednostnega osnovnega kapitala pred vrnitvijo lastniškega osnovnega kapitala ob prenehanju družbe.

Prednostne delnice imajo tudi pravico do udeležbe ali delnega presežka dobička po izplačilu lastniških delnic ali pravico do udeležbe pri premiji ob odkupu. Toda te delnice nimajo volilne pravice.

  • Udeležene prednostne delnice: Po izplačilu dividend delničarjem lastnika delnic imajo imetniki udeleženih prednostnih delnic pravico do udeležbe v preostalem dobičku. Če ima podjetje v katerem koli letu presežek dobička, potem imajo sodelujoči prednostni delničarji pravico do prejemanja dividende poleg svoje fiksne prednostne dividende. Neupogojene delniške prednostne delnice: Prednostne delnice, ki nimajo pravice sodelovati v dobičku, ki ostane po tem, ko imajo delničarji lastniškega kapitala izplačana dividenda. V primeru presežka dobička v podjetju ne bodo dobili nobene dodatne dividende in so vsako leto upravičeni do samo fiksne stopnje dividende.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 LET

ROLL ŠT.: 11736


Odgovor 2:
  • Udeležene prednostne delnice: Po izplačilu dividend delničarjem lastnika delnic imajo imetniki udeleženih prednostnih delnic pravico do udeležbe v preostalem dobičku. Če ima podjetje v katerem koli letu presežek dobička, potem imajo sodelujoči prednostni delničarji pravico do prejemanja dividende poleg svoje fiksne prednostne dividende. Neupogojene delniške prednostne delnice: Prednostne delnice, ki nimajo pravice sodelovati v dobičku, ki ostane po tem, ko imajo delničarji lastniškega kapitala izplačana dividenda. V primeru presežka dobička družbe ne bodo prejeli nobene dodatne dividende in so upravičene do prejemanja samo fiksne stopnje dividende vsako leto.keshanta gurjar 11629

Odgovor 3:

Razlika med prednostnimi delnicami in prednostnimi delnicami, ki nimajo udeležbe, je naslednja:

. Udeležene prednostne delnice: To so tiste delnice, pri katerih je fiksna prednostna dividenda, ki ima pravico do udeležbe v presežku dobička, vendar po izplačilu dividende po enakih stopnjah vsem delničarjem lastniškega kapitala.

Preprosto lahko določimo, da bo imetnik te prednostne delnice podjetje dobil fiksno dividendo. V primeru prenehanja podjetja se takrat zagotovo izplača ves preostali ali presežek dobička.

. Neobvladujoče prednostne delnice: pri tej vrsti prednostnih delnic imetnik teh delnic ne uživa ustreznih ugodnosti od udeleženih prednostnih delnic; dobijo le fiksni znesek dividende, ki ga družba prijavi v času razdelitve. Skratka, ne morejo pridobiti koristi in nimajo pristojnosti, da bi sodelovali v velikih zneskih ali tudi pri prenehanju podjetja.


Odgovor 4:

Prednostne delnice: - v skladu z oddelkom 85 prednostne delnice so tiste delnice, na katerih so njihove prednostne pravice, kot 1) do dividende med življenjsko dobo družbe 2) do odplačila kapitala ob prenehanju družbe pred kapitalom delničarjev se vrne. Poleg zgoraj navedenih dveh pravic imajo prednostne delnice lahko tudi dodatne pravice, odvisno od roka izdaje.

NJIHOVE SO RAZLIČNE VRSTE PREDNOSTNIH DELNIC

  1. Osnova za pravico do dividende -> kumulativna in nekumulativna osnova za pretvorbo -> konvertibilna in nekonvertibilna osnova odplačevanja -> unovčljiva in neodplačljiva udeležba v presežku dobička -> udeležba in nesodelovanje

UDELEŽBA PREFERENCNE DELNICE →

  • udeležbene prednostne delnice so tiste delnice, ki so upravičene do deleža v presežku dobička družbe, ki ostane po izplačilu delničarjem lastniškega kapitala. Nihajoča stopnja dividende se jim izplača.

NEDELJIVANJE PREFERENCNE DELNICE →

  • Niso upravičeni do deleža v presežku dobička družbe. Imajo fiksno stopnjo dividende, če AOA molči, potem se domneva, da vsi prednostni deleži ne sodelujejo

>> HARSHITA AGARWAL (11618)